Sunday, September 14, 2014

Crochet amigurumi Koala {mẫu viết - tiếng Việt}ĐẦU/HEAD

O vòng tròn
r1: 6x
r2: 12x
r3: 18x
r4: 24x
r5: 30x
r6: 36x
r7-9: 36x
r10: 30x (bớt 6)
r11: 24x
r12: 18x
r13: 15x (bớt 3)

THÂN/BODY

O vòng tròn
r1: 6x
r2: 12x
r3: 18x
r4: 24x
r5: 24x

r6-8: 24x
r9: 18x (bớt 6)
r10: 15x (bớt 3)

TAY/ARMS

O vòng tròn
r1: 6x
r2: 12x
r3: 18x
r4-6: 18x
r7: 12x (bớt 6)

CHÂN/LEGS

O vòng tròn
r1: 6x
r2: 12x
r3: 18x
r4: 24x
r5-7: 24x
r8: 18x (bớt 6)

TAI/EARS
 
O vòng tròn
r1: 6x
r2: 12x
r3-4: 12x


nhồi bông & gắn các phần vào với nhau +

mũi, miệng với lông mày miềng làm bằng vải nỉ rồi khâu đính lên

đính thêm mắt nữa là xong

trên này là quick pattern,
đợi mình chế thêm con koala con, rùi bổ sung zu đơi lun ^_~ hiu hiuThursday, September 11, 2014

Amigurumi Teddy bear {free pattern/chart}


I made this Teddy from the Free Pattern 27-167K Amigurumi Teddy Bear, by Pierrot (Gosyo Co., Ltd)
Link: www.gosyo.co.jp/img/acrobat/27ss/27-167K.pdf


I crochet with milk cotton yarn size 3.5 mm, that makes the bear 16 cm in length including legs.
I change a little bit in making the scarf for him. I want it to be thinner and long enough to tie a bow. Here's the  pattern:

chain 8
1st row: 1 single crochet into the 2nd chain, sc6 and turn over
from 2nd row: chain 1, sc7 ; turn over
then do the same till  32 centimeter, cut off yarn, hide yarn end,

fold along the scarf and just make a simple bow knot. And you're finished! ^_^